Prawo budowlane i proces inwestycyjny

od 2014 r.

Doradzamy jednostce Skarbu Państwa przy realizacji robót hydrotechnicznych (budowa i remont umocnienia brzegu) o wartości blisko 20 mln PLN (FIDC czerwona książka). Doradztwo obejmuje również kontrakt z inżynierem kontraktu.Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.

od 2014 r.

Doradzamy jednostce samorządu terytorialnego w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji i rękojmi przy obiekcie basenu o wartości projektu przekraczającej 50 mln PLN (FIDC czerwona książka).

Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.

od 2014 r.

Doradzaliśmy jednej z czołowych firm budowlanych w Polsce i w Europie w toku postępowania przetargowego na realizację robót hydrotechnicznych (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) na południu Polski.

Wartość projektu przekracza 800 mln PLN; projekt z udziałem finansowania Banku Światowego.

2013-2014

Doradzamy jednostce samorządu terytorialnego w zakresie modernizacji i budowy zintegrowanego systemu transportu zbiorowego.

Zakres projektu obejmuje m.in. przywrócenie komunikacji tramwajowej (budowa linii), dostawę tramwajów, budowę zintegrowanego systemu nadzoru ruchu, budowę i przebudowę dróg, usługi projektowe, usługi inżyniera kontraktu, działania promocyjne i inne.

Wartość projektu znacząco przekracza kwotę 350 mln PLN. Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.

Oprócz przygotowania i bieżącego nadzoru prawnego nad realizacją wielu umów (w tym umowy oparte na żółtej i czerwonej książce FIDIC), usługi Kancelarii obejmują również doradztwo związane z rozwiązaniem Kontraktu z poprzednim wykonawcą i dochodzenie związanych z tym roszczeń.

2012

Doradzaliśmy jednostce Skarbu Państwa w zakresie nabycia zespołu budynków na cele związane z działalnością jednostki o wartości > 150 mln PLN.

2009-2014

Doradzamy jednostce Skarbu Państwa w zakresie przygotowania i realizacji projektu budowy zintegrowanego systemu nadzoru ruchu morskiego.

Wartość projektu przekracza 70 mln PLN. Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.

Zakres projektu obejmuje m.in. budowę sieci stacji radiolokacyjnych, stacji hydro-meteo, łączności radioliniowej, stacji DGPS, łączności radiowej, rozproszonego systemu informatycznego i in. W ramach projektu również nadzór inżyniera kontraktu oraz promocja.

Projekt realizowany przy zastosowaniu rzadko spotykanego trybu dialogu konkurencyjnego.

2011-2014

Doradzamy jednostce Skarbu Państwa w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji liniowej – budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej, w tym położenie kabla podmorskiego.

Wartość projektu przekracza 70 mln PLN. Projekt realizowany z dofinansowaniem funduszy unijnych.

2011-2014

Doradzamy spółce komunalnej w zakresie przygotowania i budowy zakładu unieszkodliwiania opadów (regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych).

Jest to tzw. „duży projekt” > 50 mln eur współfinansowany z funduszy UE. Kontrakty w ramach projektu wg FIDIC żółta książka.

Projekt polega na budowie od podstaw zakładu przetwarzania odpadów komunalnych, korzystającego z innowacyjnej technologii przetwarzania odpadów. W ramach usługi prowadzimy również bieżącą obsługę spółki oraz konsultujemy kwestie związane z termicznym unieszkodliwianiem odpadów przez inną spółkę. Inne kontrakty w ramach projektu obejmują budowę stacji przeładunkowych oraz rekultywację zamkniętych składowisk odpadów.

Ciekawym aspektem projektu jest porozumienie blisko 40-tu gmin, wspólników spółki.

2011-2014

Doradzamy jednostce Skarbu Państwa przy projekcie związanym z przebudową szlaku wodnego na Martwej Wiśle.

W ramach projektu 5 kontraktów głównych oraz umowa z inżynierem kontraktu. Kontrakty wg FIDIC czerwony. Łączna wartość projektu przekracza 160 mln PLN.

Projekt jest współfinansowany z funduszy unijnych.

Projekty dotyczą realizacji robót hydrotechnicznych, jak również usług projektowych. W toku realizacji projektu odnotowano szereg niespodziewanych znalezisk archeologicznych, co dzięki wykorzystaniu instytucji prawnej umowy ramowej nie wpłynęło na termin realizacji projektu.

2009-2011

Doradzamy jednostce Skarbu Państwa przy przygotowaniu i realizacji projektów związanych z modernizacją i przebudową infrastruktury związanej z dostępem do portów.

Wartość szacunkowa projektu przekraczała 70 mln PLN, umowa na warunkach FIDIC czerwona książka.

Projekty współfinansowane z funduszy unijnych.